085-9022865 info@vmsz.nl

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Bijeenkomst VMSZ 19 juni 2018

Agenda:

15.00 uur: Ontvangst
15.15 uur: Ledenvergadering (besloten):

 • Vaststellen aangepast huishoudelijk reglement.
 • Verkiezing/benoeming Penningmeester. Gonny Feenstra heeft zich kandidaat gesteld.
 • Stand van zaken afstemming opleidingen.
 • Rondvraag.

15.45 uur: Referaat: ‘Geweld en PTSS en de praktijk van de mediator in strafzaken’ (deel 2)

Sprekers: Suzy Matthijssen (Altrecht) en Makiri Mual (Prisma Praktijk)

17.45 uur: Borrel
18.30 uur: Einde

PE-punten

2 MfN categorie 1a

Kosten:

 • Leden: gratis (ook aspirant-leden en belangstellend leden)
 • Niet-leden: €35,00

Locatie:

Hogeschool Utrecht
Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Vragen:

Secretariaat VMSZ info@vmsz.nl

Inschrijven:

Voor 19 juni via dit inschrijvingsformulier.

BRANDBRIEF betreffende Mediation in Strafzaken

Tijdens de begrotingsbehandeling blijkt dat de Kamer debatteert op basis van verouderde, dus onjuiste, gegevens. Dat is een betreurenswaardige gang van zaken waartegen de VMSZ zich verzet. De VMSZ heeft vrijdag 24/11 in een Open Brief haar standpunten uiteengezet. Argumentatie die onweerlegbaar ten faveure is van de modaliteit Mediation in Strafzaken. Grote winnaar is in beginsel het slachtoffer, die middels deze vorm van bemiddelen in het strafrecht, sneller en adequater kan werken aan closure van een pijnlijke periode. Kennelijk leeft (bij sommigen) in de Kamer de opvatting dat deze modaliteit slechts zelden wordt ingezet. De recente cijfers wijzen echter op een bloeiende verwijzingspraktijk. Een genuanceerde vergelijking met bijvoorbeeld de inzet van het Spreekrecht levert in ieder geval de volgende op:

 • mediation in strafzaken is maatwerk en wordt aanzienlijk vaker ingezet (zie brandbrief 27-11-2017 en Open Brief aan de minister)
 • het slagingspercentage – en daarmee samenhangende tevredenheid bij slachtoffer en dader – is zeer hoog
 • de onder het strafrechtelijke feit liggende problemen – en dus niet alleen de juridische vraag – worden geadresseerd en aangepakt
 • – naast zware zaken – leent mediatin in strafzaken zich vooral ook voor de talloze zaken die via ZSM Woden aangemeld. Deze zaken worden op voortvarende wijze afhandeld
 • de maatschappelijke meerwaarde is meer dan betekenisvol. Denk aan recidiveverlaging, minder leunen door dader en slachtoffer op de maatschappelijke voorzieningen zoals de gezondheidszorg en verzuimdiensten en dergelijke.
 • en dat – niet ten laatste – het slachtoffer, naar eigen zeggen baat heeft bij deze herstelgerichte benadering NAAST het strafproces. Want, en laat dat duidelijk zijn, het strafproces blijft ongehinderd en autonoom functioneren. Meer nog, het strafproces wordt verrijkt door deze toekomstgerichte en herstelgerichte aanpak waarbij de mens centraal staat. En daar zit echt geen schaduwkant aan!

M. Mual, voorzitter Klik hier om de brief te downloaden.

Thema-middag bij de Raad voor de Rechtspraak

Strafmediators op de bres In het kader van de International Week of Restorative Justice vond op maandag 20 november j.l. de VMSZ een themamiddag over Mediation in Strafzaken plaats. Het event vond plaats bij de Raad voor de Rechtspraak en was gericht op Kamerleden en beleidsmakers van V&J en belangstellende uit de hele strafketen. Met de aanwezigheid van ruim vijftig genodigden uit alle genoemde geledingen werd de middag een groot succes. In een live-sessie konden genodigden kennismaken met herstelrecht optima forma. In een energieke speed date maakten ketenpartners en politiek kennis met elkaar en daarmee met de succesvolle uitvoeringspraktijk van mediation in strafzaken. Op het programma stonden vervolgens drie inhoudelijke workshops over ondermeer de ‘vordering benadeelde partijen en de vaststellingsovereenkomst’ (waarvoor vanuit ZM en OM veel belangstelling was) en andere thema’s zoals ‘indicatiestelling’ en ‘rouw’. De middag werd besloten met een discussie tussen het panel en de zaal. Aan de paneldiscussie namen deel: Chris van Dam (kamerlid voor het CDA), Peter Plasman (advocaat), Antonietta Pinkster (bestuur VMSZ en mediator), Erik Koster (senior rechter en mediator), Judith Uitermark (rechter en projectleider van de raad voor de rechtspraak) en Makiri Mual (mediator en voorzitter van de VMSZ). De uitkomst van deze levendige bijeenkomst was unaniem dat mediation in strafzaken inmiddels is uitgegroeid tot een beproefde modaliteit en dat deze interventie structurele financiering verdient. Daarbij viel, volgens Plasman en Van Dam, op dat er wat betreft de juiste beeldvorming van mediation in strafzaken er nog werk aan de winkel is. In het kader van de inspanningen om mediation in strafzaken structureel gefinancierd te krijgen heeft de VMSZ, gesteund door zusterorganisaties uit het herstelrecht en mediationveld een open brief aan de Staatssecretaris Dekker opgesteld (zie elders op de website). Inlichtingen: info@vmsz.nl

Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming

De VMSZ zond op 24 november een Open Brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming over mediation in strafzaken en de noodzaak voor structurele financiering. De inhoud van de brief werd ondersteund door zustervereniging NMv en de koepel van mediatorsverengingen MfN, maar ook door de Stichting restorative Justice Nederland (RJN) en de Stichting Mens en Strafrecht. Klik hier om de brief te downloaden.

Nieuwsbrief VMSZ #2

Via deze link kunt u de tweede nieuwsbrief van de VMSZ downloaden. Wilt u als belangstellende de nieuwsbrief blijvend ontvangen? Stuur dan een mail met dit verzoek naar: info@vmsz.nl U kunt dit e-mailadres ook gebruiken wanneer u suggesties hebt voor de vereniging.

Brief aan formateur namens de VMSZ

Op 27 september 2017 heeft het bestuur een brief gestuurd naar formateur Gerrit Zalm. Klik hier om deze brief in te zien.

Infoblad Mediation in Strafzaken

Klik hier voor het eerste Infoblad Mediation in Strafzaken.

Artikel: Waarom Mediation in Strafzaken?

Mediation naast Strafrecht (MIS) is waardevol omdat het werkt (Cleven et al, 2015). Het werkt voor slachtoffers, verdachten en de samenleving. MIS valt onder de paraplu van ‘herstelbemiddeling’. MIS is een specifieke vorm van herstelbemiddeling en vindt plaats voorafgaand en lopende de rechtszitting, met andere woorden: herstelbemiddeling in een vroegtijdig stadium. Klik hier om het complete artikel te lezen.

Eerste Nieuwsbrief VMSZ

De vereniging van mediators in strafzaken publiceerde onlangs haar eerste digitale nieuwsbrief. Via deze link kunt u de nieuwsbrief downloaden. Wilt u als belangstellende de nieuwsbrief blijvend ontvangen? Stuur dan een mail met dit verzoek naar: info@vmsz.nl U kunt dit mailadres ook gebruiken wanneer u suggesties hebt voor de vereniging.

Kamer steunt mediation in strafzaken

Op 21 februari steunt de Kamer beide moties (zie voorgaand bericht), waarmee Mediation in Strafzaken definitief haar plaats heeft in het rechtsbestel. De VMSZ heeft daarvoor intensief gelobbyd en feliciteert alle belanghebbenden in de keten! Met name grote dank aan de parlementariërs met een hart voor herstelrecht én het ‘lean and mean’ campagneteam. Namens de VMSZ, Makiri Mual Voorzitter 

De Tweede Kamer stemt op 21 februari over twee moties!

De race is nog niet gelopen. Terwijl de Kamer in december 2016 in Strafzaken Mediation doteert met 1,5 miljoen (begrotingsjaar 2017) zijn er – na twee maanden – nog steeds geen verwijzingen tot stand gekomen.

Zorg om vertraging

De VMSZ heeft haar zorgen uitgesproken hierover aan de Kamer en verzoekt met klem voor spoedige uitrol zorg te dragen. Daarnaast heeft de VMSZ op 31 januari j.l. gepleit voor structurele financiering van mediation in strafzaken. Deze wens is in de Motie Recourt c.s. (motie 147) verwoord en zal naar verluid op 21 februari ter stemming worden gebracht. In een brief aan de Kamer (20 februari 2017) moedigt de VMSZ de Kamer aan de motie te steunen.

Utrechts Mediatie Model

Tevens is aandacht gevraagd voor een bijzondere uitvoeringspraktijk van mediation in strafzaken, het Utrechts Mediatie Model. In aanwezigheid burgemeester Jan van Zanen en korpschef Johan van Renswoude, het OM en enkele mediators in strafzaken is aan de vaste commissie van VenJ het model uitgelegd. Jan van Zanen licht e.e.a. toe aan een brief aan minister Blok en weerlegt in die brief een aantal aannames.

Herstelrecht is een mensenrecht

Mediation in Strafzaken verdient verdere uitrol.De interventie heeft zich bewezen en de goede resultaten dienen te worden geoogst door structurele verankering in wet en regelgeving. Die gedachte is levendig bij andere organisaties zoals Restorative Justice Nederland (RJN). Een initiatiefgroep van RJN en de Universiteit Maastricht biedt uitgerekend op 21 februari een voorstel van wet aan Tweede Kamerleden aan. Het wetsvoorstel is bedoeld om herstelrecht beter te verankeren in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Bij het project zijn ruim 70 mensen uit de praktijk van herstelrecht en strafrecht betrokken geweest. De VMSZ feliciteert de initiatiefgroep met het resultaat.

Persbericht 8 december: Amendement Recourt e.a. aangenomen door Tweede Kamer

‘VMSZ: mediation in strafzaken gaat door!’

De Tweede Kamer heeft met meerderheid van stemmen het Amendement Recourt e.a. aangenomen. Daarmee is de inspanning van de Vereniging Mediators in Strafzaken beloond! De VMSZ heeft samen met vertegenwoordigers uit bijna alle geledingen van de strafketen gewerkt om het belang van mediation in strafzaken onder de aandacht te brengen. Dat heeft geleid tot de volle ondersteuning van het amendement Recourt/Swinkels/Van Nispen/Klein door de VMSZ.

Lees verder

Persbericht 8 december: Vandaag beslissende stemming over Medation naast Strafrecht

‘Kamer: behoudt mediation in strafzaken!’

De minister van Veiligheid en Justitie besloot ruim een maand geleden geen geld meer uit te geven aan mediation in strafzaken. Een voor slachtoffers uiterst belangrijke manier om hun leed te verwerken dreigt uit hun handen geslagen te worden. Dat mag niet gebeuren. Een deel van de Kamer (PvdA, D66, SP, GL en Klein) heeft inmiddels een amendement ingediend om het tij te keren. De VMSZ doet een klemmend beroep op de overige leden van de Kamer om dit amendement te steunen. Afgelopen maand hebben vele betrokkenen uit het veld zich hard gemaakt voor het behoud van mediation in strafzaken. Rechters, officieren, politiemensen en anderen in het veld ondersteunen deze oproep, zoals bli jkt uit de vele adhesiebetuigingen. Vandaag wordt de adhesielijst aan de Kamerleden aangeboden. Klik hier om het hele persbericht te lezen.

Position Paper VMSZ over Mediation naast Strafrecht

Het plotselinge afkappen van mediation naast strafrecht (MnS) heeft alle betrokken professionals verbaasd, zo niet verbijsterd. Vanaf het begin van de twee pilots (2009) hebben expertgroepen, landelijke werkgroepen, ambtelijke werkgroepen, wetenschappers en andere deskundigen zich beijverd om deze interventie zodanig te ontwikkelen dat deze ingevoerd kan worden. Niemand heeft zien aankomen wat de Minister nu doet: gewoon in één pennenstreek een streep erdoor. Aan dit plotselinge besluit wordt een uitleg gegeven die mediation naast strafrecht geen recht doet: het zou een kwestie van geld zijn, het bekende verhaal van de schaarse middelen et cetera. De VMSZ meent dat deze vorm van herstelrecht een betere behandeling verdient.

Lees verder

Brandbrief naar de Vaste Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.

In deze turbulente tijd verdienen onderwerpen als veiligheid, participatie en maatschappelijke cohesie alle aandacht. Op het snijvlak van deze belangrijke onderwerpen werken de mediators in strafzaken aan conflictoplossing en preventie. Zij doen hun werk in de luwte. Dat maakt dat mediation in strafzaken niet zo bekend is bij het grote publiek, ambtenaren en wellicht ook bij u. Door die onbekendheid dreigt heel nuttig werk te worden wegbezuinigd. Per 1 november aanstaande worden namelijk de succesvolle pilots van de rechterlijke macht (zittende magistratuur samen met het openbaar ministerie) en die van politie en parket Midden Nederland beëindigd omdat er geen geld beschikbaar zou zijn voor een landelijke uitrol. Klik hier voor de gehele brief Laat het ons via onderstaand formulier weten als u de inhoud van deze brief onderschrijft. Op deze manier kunnen we met elkaar een vuist maken naar Den Haag! Klik hier voor de adhesielijst met diegene die u al voor zijn gegaan..

Nieuw: beroepsvereniging mediators in strafzaken

De complexiteit van strafzaken en de emotionele en maatschappelijke reikwijdte van de conflicten die er deel van uitmaken, maken van mediation in strafzaken een indringend en veeleisend beroep. Een beroep dat zich onderscheidt binnen het reguliere mediationaanbod. De onlangs opgerichte beroepsvereniging van mediators in strafzaken (VMSZ) verenigt deze specialisten.