085-9022865 info@vmsz.nl

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)

Najaarsbijeenkomst VMSZ 5 oktober 2017

Op de agenda staan:

14.00 – 14.40 uur: Algemene Ledenvergadering
14.50 – 15.20 uur: Ontvangst
15.20 – 17.00 uur: Workshop “Schadefonds Geweldsmisdrijven en mediation”
17.00 – 18.00 uur: Afsluiting / Borrel

Kosten:

 • (aspirant)leden en belangstellend leden: kosteloos
 • belangstellenden: € 45,-

Adres:

Sir Isaac (By A Solution)
Newtonaan 51, 3584 BP  Utrecht

Vragen:

Secretariaat VMSZ
info@vmsz.nl

Inschrijven:

Voor 5 oktober via dit inschrijvingsformulier.

Nieuwsbrief VMSZ #2

Via deze link kunt u de tweede nieuwsbrief van de VMSZ downloaden.

Wilt u als belangstellende de nieuwsbrief blijvend ontvangen? Stuur dan een mail met dit verzoek naar: info@vmsz.nl U kunt dit e-mailadres ook gebruiken wanneer u suggesties hebt voor de vereniging.

Brief aan formateur namens de VMSZ

Op 27 september 2017 heeft het bestuur een brief gestuurd naar formateur Gerrit Zalm.
Klik hier om deze brief in te zien.

Infoblad Mediation in Strafzaken

Klik hier voor het eerste Infoblad Mediation in Strafzaken.

Artikel: Waarom Mediation in Strafzaken?

Mediation naast Strafrecht (MIS) is waardevol omdat het werkt (Cleven et al, 2015). Het werkt voor slachtoffers, verdachten en de samenleving. MIS valt onder de paraplu van ‘herstelbemiddeling’. MIS is een specifieke vorm van herstelbemiddeling en vindt plaats voorafgaand en lopende de rechtszitting, met andere woorden: herstelbemiddeling in een vroegtijdig stadium.

Klik hier om het complete artikel te lezen.

Eerste Nieuwsbrief VMSZ

De vereniging van mediators in strafzaken publiceerde onlangs haar eerste digitale nieuwsbrief. Via deze link kunt u de nieuwsbrief downloaden. Wilt u als belangstellende de nieuwsbrief blijvend ontvangen? Stuur dan een mail met dit verzoek naar: info@vmsz.nl U kunt dit mailadres ook gebruiken wanneer u suggesties hebt voor de vereniging.

Eerste bijeenkomst VMSZ 29 juni 2017

Op de agenda staan:

 1. 15 uur opening
 2. Van het bestuur
 3. Uitleg van de landelijke richtlijn
 4. Vignetten van mediators in den lande
 5. De vaststellingsovereenkomst (VSO) in het kader van mediation in strafzaken in een interactieve setting (2 pe-punten MfN aangevraagd)
 6. En wat verder ter tafel komt
 7. 18 uur Netwerkborrel

Kosten:

 • (aspirant)leden en belangstellend leden: kosteloos
 • belangstellenden: € 25
  Opmerking: bij het aangaan van het lidmaatschap worden deze kosten worden in mindering gebracht op de lidmaatschapskosten 2017
 • word u geen lid en wenst u wel pe-punten te ontvangen dan zijn de kosten € 75

Adres:

Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220, 1076 AV AMSTERDAM

Vragen:

Secretariaat VMSZ
info@vmsz.nl

Inschrijven:

Voor 25 juni via dit inschrijvingsformulier

Kamer steunt mediation in strafzaken

Op 21 februari steunt de Kamer beide moties (zie voorgaand bericht), waarmee Mediation in Strafzaken definitief haar plaats heeft in het rechtsbestel. De VMSZ heeft daarvoor intensief gelobbyd en feliciteert alle belanghebbenden in de keten! Met name grote dank aan de parlementariërs met een hart voor herstelrecht én het ‘lean and mean’ campagneteam.

Namens de VMSZ,

Makiri Mual
Voorzitter 

De Tweede Kamer stemt op 21 februari over twee moties!

De race is nog niet gelopen. Terwijl de Kamer in december 2016 in Strafzaken Mediation doteert met 1,5 miljoen (begrotingsjaar 2017) zijn er – na twee maanden – nog steeds geen verwijzingen tot stand gekomen.

Zorg om vertraging

De VMSZ heeft haar zorgen uitgesproken hierover aan de Kamer en verzoekt met klem voor spoedige uitrol zorg te dragen. Daarnaast heeft de VMSZ op 31 januari j.l. gepleit voor structurele financiering van mediation in strafzaken. Deze wens is in de Motie Recourt c.s. (motie 147) verwoord en zal naar verluid op 21 februari ter stemming worden gebracht. In een brief aan de Kamer (20 februari 2017) moedigt de VMSZ de Kamer aan de motie te steunen.

Utrechts Mediatie Model

Tevens is aandacht gevraagd voor een bijzondere uitvoeringspraktijk van mediation in strafzaken, het Utrechts Mediatie Model. In aanwezigheid burgemeester Jan van Zanen en korpschef Johan van Renswoude, het OM en enkele mediators in strafzaken is aan de vaste commissie van VenJ het model uitgelegd. Jan van Zanen licht e.e.a. toe aan een brief aan minister Blok en weerlegt in die brief een aantal aannames.

Herstelrecht is een mensenrecht

Mediation in Strafzaken verdient verdere uitrol.De interventie heeft zich bewezen en de goede resultaten dienen te worden geoogst door structurele verankering in wet en regelgeving. Die gedachte is levendig bij andere organisaties zoals Restorative Justice Nederland (RJN). Een initiatiefgroep van RJN en de Universiteit Maastricht biedt uitgerekend op 21 februari een voorstel van wet aan Tweede Kamerleden aan. Het wetsvoorstel is bedoeld om herstelrecht beter te verankeren in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Bij het project zijn ruim 70 mensen uit de praktijk van herstelrecht en strafrecht betrokken geweest. De VMSZ feliciteert de initiatiefgroep met het resultaat.

Persbericht 8 december: Amendement Recourt e.a. aangenomen door Tweede Kamer

‘VMSZ: mediation in strafzaken gaat door!’

De Tweede Kamer heeft met meerderheid van stemmen het Amendement Recourt e.a.
aangenomen. Daarmee is de inspanning van de Vereniging Mediators in Strafzaken
beloond! De VMSZ heeft samen met vertegenwoordigers uit bijna alle geledingen van
de strafketen gewerkt om het belang van mediation in strafzaken onder de aandacht te
brengen. Dat heeft geleid tot de volle ondersteuning van het amendement
Recourt/Swinkels/Van Nispen/Klein door de VMSZ.

Lees verder

Persbericht 8 december: Vandaag beslissende stemming
over Medation naast Strafrecht

‘Kamer: behoudt mediation in strafzaken!’

De minister van Veiligheid en Justitie besloot ruim een maand geleden geen geld meer
uit te geven aan mediation in strafzaken. Een voor slachtoffers uiterst belangrijke
manier om hun leed te verwerken dreigt uit hun handen geslagen te worden. Dat mag
niet gebeuren. Een deel van de Kamer (PvdA, D66, SP, GL en Klein) heeft inmiddels een
amendement ingediend om het tij te keren. De VMSZ doet een klemmend beroep op de
overige leden van de Kamer om dit amendement te steunen. Afgelopen maand hebben
vele betrokkenen uit het veld zich hard gemaakt voor het behoud van mediation in
strafzaken. Rechters, officieren, politiemensen en anderen in het veld ondersteunen
deze oproep, zoals bli jkt uit de vele adhesiebetuigingen. Vandaag wordt de adhesielijst
aan de Kamerleden aangeboden.

Klik hier om het hele persbericht te lezen.

Position Paper VMSZ over Mediation naast Strafrecht

Het plotselinge afkappen van mediation naast strafrecht (MnS) heeft alle betrokken professionals verbaasd, zo niet verbijsterd. Vanaf het begin van de twee pilots (2009) hebben expertgroepen, landelijke werkgroepen, ambtelijke werkgroepen, wetenschappers
en andere deskundigen zich beijverd om deze interventie zodanig te ontwikkelen dat deze ingevoerd kan worden. Niemand heeft zien aankomen wat de Minister nu doet: gewoon in één pennenstreek een streep erdoor. Aan dit plotselinge besluit wordt een uitleg gegeven die mediation naast strafrecht geen recht doet: het zou een kwestie van geld zijn, het bekende verhaal van de schaarse middelen et cetera. De VMSZ meent dat deze vorm van herstelrecht een betere behandeling verdient.

Lees verder

Brandbrief naar de Vaste Commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.

In deze turbulente tijd verdienen onderwerpen als veiligheid, participatie en maatschappelijke cohesie alle aandacht. Op het snijvlak van deze belangrijke onderwerpen werken de mediators in strafzaken aan conflictoplossing en preventie. Zij doen hun werk in de luwte. Dat maakt dat mediation in strafzaken niet zo bekend is bij het grote publiek, ambtenaren en wellicht ook bij u. Door die onbekendheid dreigt heel nuttig werk te worden wegbezuinigd. Per 1 november aanstaande worden namelijk de succesvolle pilots van de rechterlijke macht (zittende magistratuur samen met het openbaar ministerie) en die van politie en parket Midden Nederland beëindigd omdat er geen geld beschikbaar zou zijn voor een landelijke uitrol.

Klik hier voor de gehele brief

Laat het ons via onderstaand formulier weten als u de inhoud van deze brief onderschrijft. Op deze manier kunnen we met elkaar een vuist maken naar Den Haag!

Klik hier voor de adhesielijst met diegene die u al voor zijn gegaan..

VMSZ Onderschrijven

1 + 4 =

Nieuw: beroepsvereniging mediators in strafzaken

De complexiteit van strafzaken en de emotionele en maatschappelijke reikwijdte van de conflicten die er deel van uitmaken, maken van mediation in strafzaken een indringend en veeleisend beroep. Een beroep dat zich onderscheidt binnen het reguliere mediationaanbod. De onlangs opgerichte beroepsvereniging van mediators in strafzaken (VMSZ) verenigt deze specialisten.

Persbericht 8 december: Vandaag beslissende stemming
over Medation naast Strafrecht

‘Kamer: behoudt mediation in strafzaken!’

De minister van Veiligheid en Justitie besloot ruim een maand geleden geen geld meer
uit te geven aan mediation in strafzaken. Een voor slachtoffers uiterst belangrijke
manier om hun leed te verwerken dreigt uit hun handen geslagen te worden. Dat mag
niet gebeuren. Een deel van de Kamer (PvdA, D66, SP, GL en Klein) heeft inmiddels een
amendement ingediend om het tij te keren. De VMSZ doet een klemmend beroep op de
overige leden van de Kamer om dit amendement te steunen. Afgelopen maand hebben
vele betrokkenen uit het veld zich hard gemaakt voor het behoud van mediation in
strafzaken. Rechters, officieren, politiemensen en anderen in het veld ondersteunen
deze oproep, zoals bli jkt uit de vele adhesiebetuigingen. Vandaag wordt de adhesielijst
aan de Kamerleden aangeboden.

Klik hier om het hele persbericht te lezen.