Tijdens de begrotingsbehandeling blijkt dat de Kamer debatteert op basis van verouderde, dus onjuiste, gegevens. Dat is een betreurenswaardige gang van zaken waartegen de VMSZ zich verzet. De VMSZ heeft vrijdag 24/11 in een Open Brief haar standpunten uiteengezet. Argumentatie die onweerlegbaar ten faveure is van de modaliteit Mediation in Strafzaken. Grote winnaar is in beginsel het slachtoffer, die middels deze vorm van bemiddelen in het strafrecht, sneller en adequater kan werken aan closure van een pijnlijke periode. Kennelijk leeft (bij sommigen) in de Kamer de opvatting dat deze modaliteit slechts zelden wordt ingezet. De recente cijfers wijzen echter op een bloeiende verwijzingspraktijk. Een genuanceerde vergelijking met bijvoorbeeld de inzet van het Spreekrecht levert in ieder geval de volgende op:

  • mediation in strafzaken is maatwerk en wordt aanzienlijk vaker ingezet (zie brandbrief 27-11-2017 en Open Brief aan de minister)
  • het slagingspercentage – en daarmee samenhangende tevredenheid bij slachtoffer en dader – is zeer hoog
  • de onder het strafrechtelijke feit liggende problemen – en dus niet alleen de juridische vraag – worden geadresseerd en aangepakt
  • – naast zware zaken – leent mediatin in strafzaken zich vooral ook voor de talloze zaken die via ZSM Woden aangemeld. Deze zaken worden op voortvarende wijze afhandeld
  • de maatschappelijke meerwaarde is meer dan betekenisvol. Denk aan recidiveverlaging, minder leunen door dader en slachtoffer op de maatschappelijke voorzieningen zoals de gezondheidszorg en verzuimdiensten en dergelijke.
  • en dat – niet ten laatste – het slachtoffer, naar eigen zeggen baat heeft bij deze herstelgerichte benadering NAAST het strafproces. Want, en laat dat duidelijk zijn, het strafproces blijft ongehinderd en autonoom functioneren. Meer nog, het strafproces wordt verrijkt door deze toekomstgerichte en herstelgerichte aanpak waarbij de mens centraal staat. En daar zit echt geen schaduwkant aan!

M. Mual, voorzitter Klik hier om de brief te downloaden.