Lidmaatschap VMSZ

De VMSZ kent 3 typen lidmaatschap te weten: algemeen lid, aspirant lid en belangstellend lid. Voor het belangstellend lid gelden geen toelatingsvereisten, voor het aspirant en het belangstellend lid worden de toelatingsvereisten hieronder geformuleerd.
Mocht u van mening zijn dat u voor dispensatie in aanmerking komt  dan kunt u aanspraak maken de dispensatieregeling. Het bestuur besluit hierover.

 

Klik hier om aan te melden als lid.

Algemeen lid

Toelatingsvereisten:

 • Geldige registratie als MfN-registermediator;
 • Met succes gevolgde (erkende) specialisatie opleiding Mediation in Strafzaken
  (Deze opleiding dient geaccrediteerd te zijn, zodra de accreditatie voor de opleiding tot mediator in strafzaken een feit is);
 • Inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand;
 • In het jaar voorafgaand aan de inschrijving een 8-tal mediations (duo- en co-mediations tellen mee) in strafzaken gedaan.

Dispensatieregeling

Zijn uw professionele activiteiten van dien aard dat u meent voor dispensatie in aanmerking te komen dat gelden daarvoor de volgende vereisten:

 • Omschrijf de mediation-activiteiten die in uw ogen verwant zijn aan mediation in strafzaken en te motiveren waarin u de verwantschap ziet;
 • U stuurt daarnaast het volgende ter beoordeling op:
  • 3 (geanonimiseerde) vaststellingsovereenkomsten op het terrein waarvan verzoeker aangeeft dat zijn/haar ervaring hem kwalificeert voor strafzaken Toelichting: als de expertise ligt bij mediation met huiselijk geweld dan moet dat ook blijken. Een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan voldoet dan niet. Bij een mediation in conflicten op school of sport et cetera moet de mediation gaan over een conflict waarbij strafrechtelijke aspecten op de voorgrond staan. Een ruzie op voetbalveld met geweldpleging wel, een ruzie met school omdat kind geen vwo-advies kreeg niet. Andere werkcontexten zijn denkbaar.
 • U stuurt tenminste twee testimonia op van betreffende verwijzers;
 • En uiteraard de bewijsstukken die de algemene ingangsnormen betreffen.

Aspirant Lid

Toelatingsvereisten:

 • Geldige registratie als MfN-registermediator;
 • Met succes gevolgde (erkende) specialisatie opleiding Mediation in Strafzaken;
 • Inschreven zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand

Belangstellend lid

 • Geen vereisten.

Onderhoudseisen mediators in strafzaken

 • 24 mediations per drie jaar (duo- en co-mediations tellen mee);
 • deelname aan intervisie gericht op mediation in strafzaken (minimaal 3 x per jaar);
 • 36 PE-punten per drie jaar bestaande uit:
  • 18 punten intervisie mediation in strafzaken
  • 18 punten op juridisch en/of gedragskundig (psychologie, sociaalwetenschappelijk, thematisch) gebied;

 

Procedure

 • Aanvragen om dispensatie worden aan het bestuur gedaan. De kwaliteitscommissie adviseert het bestuur. Het bestuur beslist met tenminste 3 van de 5 stemmen.
 • Degene, die na dispensatie lid is geworden dient vervolgens aan de algemene onderhoudseisen te voldoen.
 • Als het dispensatieverzoek niet wordt gehonoreerd dan staat de mogelijkheid open om aspirant- lid of belangstellend lid te worden.

Contributie per kalenderjaar in 2020:

€ 195,00 algemeen lid
€ 195,00 aspirant lid
€ 120,00 belangstellend lid
Bij aanmelding vóór 1 juli van het betreffende kalender jaar dient de volledige contributie te worden betaald.
Bij aanmelding na 1 juli is voor de resterende maanden van het kalenderjaar de helft van de jaarcontributie verschuldigd.