NIEUWSFLITS SEPTEMBER 2019

Beste leden VMSZ

De keuze om een symposium te organiseren voor leden en derden lijkt nu al een succes, vrijwel alle leden hebben belangstelling om het bij te wonen, en er is gevarieerde groep genodigden die komt.
Graag presenteren we nu het programma

Op 19/9 organiseert de VMSZ een symposium waarin het onderwerp kwaliteit centraal staat. Het symposium is bedoeld om de strafrechtketen en haar partners te informeren over de ontwikkelingen binnen de beroepsvereniging VMSZ Inmiddels zijn duizenden zaken behartigd met een hoog slagingspercentage. De werkzaamheid van deze herstelgerichte afdoeningsmodaliteit wel bewezen.

Dat roept een aantal vragen op. Wat maakt dat deze professionals lastige casus adequaat kunnen faciliteren? Wat is ervoor nodig om te bemiddelen op in hoog geëscaleerde zaken? Bijvoorbeeld in geweldszaken in de intieme kring (gezin, kinderen, partners) …

PROGRAMMA

Sprekers:

14.00    Eva Kwakman (Landelijk officier van justitie Huiselijk Geweld en Zeden en tevens lid van de adviesraad van de VMSZ), en

14.30    Katinka Lünnemann (senior onderzoeker bij het Verweij Jonker Instituut, gespecialiseerd in het thema Huiselijk geweld). Eva en Katinka zullen het thema huiselijk geweld – ieder vanuit hun eigen deskundigheid – bespreken. Voor de VMSZ-leden biedt dit de mogelijkheid om onze kennis en kunde aan te scherpen betreffende het onderwerp ‘huiselijk geweld’.

15.30       Debat Voorzitter Makiri Mual in debat met Willem Jan Ausma, strafpleiter en mediator, over de (on)mogelijkheden van mediation in high impact-strafzaken (zware criminaliteit, levensdelicten).

15.45      Na de pauze zullen Tanja van Mazijk en Marion Uitslag, beiden lid van de VMSZ en als hoofdonderzoekers betrokken bij het SIA Raak onderzoek Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit uitgevoerd door Hogeschool Utrecht, de onderzoeksresultaten – voor zover beschikbaar – presenteren. In dit onderzoek zijn alle belangrijke stakeholders (mediationfunctionarissen, mediators, OvJ’s, rechters, slachtoffer, verdachten, strafrechtadvocaten en de organisaties waaraan mediators in strafzaken zijn verbonden, zoals als de MfN en VMSZ) geïnterviewd.

Ook is een 60-tal Slotovereenkomsten bestudeerd en geanalyseerd.

Het onderzoek moet een competentieprofiel opleveren van de mediator in strafzaken dat weer kan worden gebruikt voor scholingsdoeleinden en (zelf)evaluatie.

16.30       Afsluiting en aansluitend Netwerkborrel

18.00       Einde

=ALV

Voorafgaand aan het symposium van september is er ruimte voor een korte ledenvergadering.

13.00       OPENING EN WELKOMSWOORD

13.05       BESTUURSMEDEDELINGEN

 1. vertrek Vincent Borninkhof uit het bestuur
 2. aankondiging (her)verkiezing bestuursleden

In 2020 lopen de eerste termijnen af voor VZ Makiri Mual en voor Secr. Marion Uitslag
Het huidige bestuur zal de verenigingsdoelen evalueren en dan bedenken welke eisen aan bestuursleden gesteld worden.
Gezien het belang van contact houden met derden is een duo voorzitterschap ook een overweging.
Makiri en Antonietta hebben samen die kostbare contacten opgebouwd.  Daarbij is het een intensieve taak die veel tijd vergt.

 1. aankondiging bestuursvergadering 2020
 2. verslag bijeenkomst MfN

13.20       LEDENZAKEN

 1. Op weg naar de 100-leden, ken je collega’s , moedig hen aan
 2. Terugblik op de eerder geboden workshops aan leden VMSZ
  – Het schrijven van de VSO
  – Vordering benadeelde  partijen

    – Trauma en PTSS

    –  de Eenzijdige verklaring,

    –  de visie van OM op de afdoeningsmodaliteit

 1. Onderwerpen voor workshops in 2020;
  Gezien de tijd voor de ALV vragen we het volgende:Heb je ideeën voor onderwerp en/of presentator stuur deze aan bestuur@vmsz.nl

Heb je andere input voor de vereniging, schrijf dit aan bestuur@vmsz.nl

13:40        PLANNEN 2020

= Eerste bijeenkomst in 2020

De ruwe planning is om in week 4 een workshop bijeenkomst te organiseren. Op een ALV kan dan ook de bestuurssamenstelling voor 2020 en verder besloten worden.

= Ledenlijst op de site
De VMSZ is een vereniging die groeiende is. In januari 2020 wordt de ledenlijst op de site weer bijgewerkt.

Makiri, Marion, Antonietta, Gonny,
samen bestuur VMSZ