Agenda:
Welkom
Ledenzaken: Spreiding
Groei
Bestuursmededelingen:
MfN
NMv
Intervisiegroep
Publicaties
Bestuurs(her)verkiezing
Voordracht nieuw bestuurslid
Overig

1. Makiri heeft een ieder welkom.

2. Het aantal leden van de VMSZ is sterk geconcentreerd in aantal provincies. Het noorden, het zuiden en Zeeland blijven achterwege. Er wordt gesproken over de redenen hiervan en de overheersende gedachten is dat hier nog relatief weinig mediations in strafzaken worden uitgevoerd.
– Groei. Het ledenaantal is nu 80. Als wij 100 leden hebben (hierbij tellen ook aspirant-leden mee etc.) dan kan de VMSZ onderdeel uitmaken van de MfN. De MfN is de gesprekspartner van het ministerie en alleen al hierom lijkt het van belang om deel uit te maken van de federatie.

Bestuursmededelingen:
– Er is in de afgelopen jaren veel bereikt. MiS staat op de kaart en de financiering is steeds beter geborgd.
– MfN. Er ontstaat een discussie over de wenselijkheid om onderdeel uit te maken van de MfN, mede naar aanleiding van het feit dat de NMv uit de federatie is gestapt.
De NMv voelde zich, naar eigen zeggen, overvleugeld door de MfN in haar visie, wordt gesteld. De MfN heeft hier een andere visie op. In een eerdere vergadering is besloten dat de VMSZ graag wil aansluiten bij de MfN. Er wordt gepeild tijdens de vergadering of dit nog steeds het geval is. De overgrote meerderheid geeft aan dat dit nog steeds het geval is. Dit laat onverlet dat als er zich ontwikkelingen voordoen de discussie heropend kan worden.
– Intervisiegroep: leden worden opgeroepen om hun interventiegroep aan te melden bij de penningsmeester tevens websitebeheerder zodat deze op het besloten deel van de site geplaatst kan worden
– Publicaties: Er zijn twee boekjes verschenen. 1. Het handboek Mediation in Strafzaken naar aanleiding van het onderzoek van HU van onze leden Tanja van Mazijk en Marion Uitslag. Dit handboek is ook digitaal verkrijgbaar via de site van de VMSZ. 2. Het boek Mediation in strafzaken, berichten uit de praktijk. Dit is samengesteld met input van verschillende leden, op initiatief van duovoorzitter Antonietta Pinkster met als doel de zichtbaarheid van de praktijk te vergroten temidden van de bijdragen uit verschillende invalshoeken aan het gesprek over het herstelrecht.
Beiden boeken worden ter vergadering uitgedeeld, samen met de Bianchi Herstelrechtcourant.

Bestuurs(her)verkiezing.
– De zittingstermijn van drie bestuursleden, te weten Antonietta Pinkster (duo-voorzitter), Makiri Mual (duo-voorzitter) en Marion Uitslag (secretaris) is verstreken. Zij stellen zich opnieuw verkiesbaar voor een (laatste) termijn van drie jaren. Er wordt gestemd. Zij worden alle drie herkozen. Uitslag van de stemming:
Antonietta Pinkster 37 stemmen, Makiri Mual 35 stemmen en Marion Uitslag 37 stemmen.
– Daarnaast wordt er een nieuw bestuurslid voorgedragen, te weten Hans Nijhout. Hans wordt met 36 stemmen verkozen.
Hans stelt zich vervolgens wat uitgebreider voor.

Overig:
– Er wordt gevraagd naar de selectiecriteria van de mediatorspool. Mogen deze criteria transparant worden?, is de vraag. Het antwoord op deze vraag ligt bij de mediationbureau’s. De VMSZ kan deze vraag doorspelen.
– Lidmaatschap: de website werkt niet altijd goed. Zo komen de aanmeldformulieren niet altijd terecht waar zij terecht moeten komen. Dit heeft de aandacht.
Er wordt geopperd ook om studentlidmaatschap mogelijk te maken. Dit lijkt een goed voorstel. Het bestuur gaat hier naar kijken.
– Er wordt gevraagd of het mogelijk is om contactmomenten met verwijzers te organiseren. Hier zouden de vragen en wensen kunnen worden uitgewisseld. Aangegeven wordt dat verschillende intervisiegroepen dat al zo geregeld hebben, en aangeraden wordt dat in de eigen intervisiegroep met het eigen mediationbureau af te stemmen.
– PR … er is nog meer bekendheid gewenst door middel van infobijeenkomsten over de MiS. Er zijn nog steeds advocaten die hiervan geen weet hebben.
– Activiteitenprogramma: Leden worden opgeroepen om op social media nut en noodzaak van MiS uit te dragen.
– Justitiepas voor mediators: Ali al Hadaui heeft aangeboden zich hierin te verdiepen.

NB. Voor wie nog niet is aangesloten: de LinkeINgroep heet Open Platform Mediation in Strafzaken & herstelrecht VMSZ en is te vinden door op LinkedIn VMSZ te typen