function wp_mail() {} Literatuur | VMSZ

Mediation in strafzaken, afgekort MiS, is een relatief jonge toepassing van herstelrecht binnen het strafproces.
Maatschappelijk klinkt al langer de roep om meer aandacht voor de aangever (het slachtoffer) in strafzaken.
Mediation beantwoordt aan die maatschappelijke vraag en biedt de aangever en degene waartegen aangifte is gedaan gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.
Mediators strafzaken hebben naast de algemene mediationopleiding ook een specialisatie-opleiding mediation in strafzaken gevolgd, en zijn MfN-registermediator.

De resultaten van de inzet van Mediation in Strafzaken zijn positief en hoopvol.
Van alle zaken waar mediation in strafzaken is ingezet, is 85% van zowel aangevers als verdachten tevreden over het verloop en het resultaat.

Deelnemers vinden de tijd die aan hen en hun zaak wordt besteed heel prettig, zij vinden de privacy heel fijn en waarderen de neutraliteit van de mediator.
Er is voldoende gelegenheid het eigen verhaal te vertellen en dat van de ander te horen.
De ontmoeting en het horen van ieders verhaal is nemen aannames over de ander weg en scheppen ruimte om beter te begrijpen waarom het gebeurde. Met die vraag zitten veel aangevers. Begrijpen is niet hetzelfde als begrip hebben voor het gepleegde feit, maar het heeft wel rust.
Voor veel verdachten biedt het gesprek de mogelijkheid het eigen handelen in ogenschouw te nemen en te laten zien dat zij méér zijn dan die persoon die leed en schade heeft toegebracht. Dat kan bij slachtoffers vaak angst weg nemen.

Veel sneller
Een ander veel genoemd voordeel is dat er snel aandacht is voor de zaak, soms al binnen een paar dagen of weken, terwijl een rechtszaak soms wel twee jaar op zich laat wachten.
Het snel inzetten van Mediation in Strafzaken wordt gewaardeerd door het slachtoffer en door de verdachte.

Jeugdstrafrecht is al langer het voorwerp van aandacht in de maatschappij.
Kinderen, jongeren en jong-volwassenen hebben specifieke aandacht nodig. Dat geldt zowel voor de verdachte/de dader als voor de aangever/het slachtoffer. Jeugdigen zijn nu eenmaal impulsiever en de omgevingsdruk telt zwaar mee.
Het strafrecht kent voor jeugdigen aparte regels en straffen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld naar HALT verwezen worden,  de Raad voor Kinderbescherming wordt ingeschakeld, of ook de jeugdreclassering.

Mediation in Strafzaken kent een eigen budget voor jeugdzaken.
Een andere meerwaarde van MiS is dat de ouders/wettelijk vertegenwoordigers altijd betrokken worden in een mediation met een jongere.

Organisaties als Defence for Children en de Kinderombudsman ondersteunen de gedachte dat herstelgerichte aanpak voorop moet staan in het jeugdrecht

   

 

 

Mediation in strafzaken heeft  ook de aandacht van onderzoekers.
nb: De VMSZ realiseert zich dat zij nu niet alle onderzoeken noemt. Wanneer u een aanvulling heeft vragen wij u die te sturen via bestuur@vmsz.n